Články | Právo stavby - O co vlastně "jde"?

Právo stavby – O co vlastně „jde“?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Právo stavby – O co vlastně „jde“?
4 prosince, 2017

Právo stavby - O co vlastně "jde"?

Co si pod pojmem „právo stavby“ představit?

Ačkoli je právo stavby věc nemovitá, nelze si na něj fyzicky „sáhnout“, nebo ho vidět tak, jako například fyzicky vidíte pozemek, rodinný dům, nebo byt. Lze si jej představit jako právo mít na pozemku nebo pod pozemkem jiné/cizí osoby stavbu.

Dle Nového občanského zákoníku se jakákoli nově stavěná nemovitost automaticky stává součástí pozemku, na kterém se staví. Standardně tedy dochází k automatickému sloučení vlastnického práva ve prospěch vlastníka pozemku. Podstata práva stavby tkví v zabránění spojení stavby s pozemkem.

Jak „právo stavby“ vzniká a na jak dlouho jej lze sjednat?

Právo stavby vzniká zápisem do katastru nemovitostí, a to na základě:

  • smlouvy,
  • vydržením,
  • nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, stanoví-li tak zákon.

Maximální doba = 99 let, ale můžete si jej zřídit i jako dočasné, například na 2 roky.

Vztahuje se na právo stavby předkupní právo?

Zákonem je stanovené předkupní právo druhé strany. Při prodeji je tedy majitel práva stavby povinen nejdříve nabídnout k odkupu právo stavby majiteli pozemku a naopak, majitel pozemku, pokud se rozhodne jej prodat, musí pozemek nejdříve nabídnout ke koupi majiteli práva stavby.

Jak vypadá zápis práva stavby v listu vlastnictví?

Ten, kdo vlastní právo stavby, má v listu vlastnictví právo stavby zapsané v části B jako právo vlastníka. Ten, kdo vlastní pozemek, má v listu vlastnictví právo stavby zapsané v části C jako omezení (právo zatěžující pozemek).

Jaká jsou rizika a princip práva stavby v praxi?

V praxi se zatím nejvíce využívá práva stavby u pozemků, jejichž vlastníkem je například obec. Často má obec, nebo městská část ve vlastnictví pozemky, na jejichž údržbu, nebo realizaci lepšího využití nemá finance. Domluví se tedy s nějakým investorem, který finance má, a mají-li dané pozemky nějaký investiční potenciál, např. výstavba bytových domů na pronájem, nebo kulturní středisko, sportovní stadion, či jiný investiční záměr, zřídí si investor s obcí právo stavby. Po dobu trvání práva stavby plynou investorovi peníze z provozování a po uplynutí práva stavby se to, co investor postavil, stane součástí pozemku a tedy i vlastnictvím obce. A po celou dobu se o dané pozemky staral investor a obec s nimi neměla žádné náklady.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka