Nové podmínky oddlužení! Novela insolvenčního zákona je tu…

Každá nemovitost má svého kupce, nebo ne?
18 srpna, 2019
Jak prodat nemovitost, kterou vlastní nesvéprávná osoba?
1 září, 2019

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon) byl s účinností od 1.6.2019 novelizován. Novela č. 31/2019 Sb. značně rozšiřuje portfolio dlužníků, kteří dostanou možnost oddlužit se. Jaké změny jsou nejzásadnější?

Nejzásadnější změnou je zvýšení možnosti na oddlužení těch dlužníků, kterým před novelou z určitých důvodů nebylo vyhověno. Výrazná změna nastává v upravených podmínkách pro splnění oddlužení. To obecně vede k osvobození od povinnosti platit věřitelům pohledávky.

Původní podmínka oddlužení: během 5 let byl dlužník povinen splatit nezajištěným věřitelům minimálně 30% pohledávek. Věřitelé tedy měli jistotu, že i když soud usnesením osvobodí dlužníka od splacení dluhů v plné výši, minimálně 30% svých pohledávek vždy věřitelé získají.

Nové podmínky oddlužení – vždy musí oddlužení souviset se zpeněžením majetkové podstaty, a to buď přímo, nebo pomocí splátkového kalendáře.

a) oddlužení na základě splátkového kalendáře, kdy dlužník splatí své závazky věřitelům v plné výši (logicky je toto nejlepší stav),

b) oddlužení na základě splátkového kalendáře, kdy dlužník splatí své závazky v době 3 let od schválení oddlužení ve výši alespoň 60% jejich pohledávek (tento způsob oddlužení nachází uplatnění u těch dlužníků, které mají dostatečné příjmy – velmi často je využíváno primárně u dluhů s nižšími částkami),

c) oddlužení ve chvíli, kdy po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo oddlužení dlužníkovi zrušeno a dlužník vynaložil veškeré úsilí k celkovému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Spolu s touto velmi obecnou podmínkou je uvažováno, že za dostatečnou snahu se pokládá stav, kdy po dobu 5 let splatil dlužník alespoň 30% z každé pohledávky. U této varianty je čistě na posouzení soudem, zda dlužník opravdu vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat.

Jak je řešeno oddlužení starobních důchodců a invalidních osob?

U výše zmíněných dvou skupin se jedná o speciální režim. Ze sociálních důvodů může výše zmíněná varianta oddlužení c) nastat u těchto osob ne po 5 letech, ale již za 3 roky. Podmínkou je, že dlužníkům vznikl nárok na starobní, či invalidní důchod ještě před schválením oddlužení, a pokud tento nárok trvá po celou dobu oddlužení. Jednoduše řečeno – i pokud dlužníci zařazení do těchto dvou skupin nesplatí do 3 let alespoň 30% svých závazků, mohou být i přes to soudem osvobozeni od dalšího povinného splácení. Věřitelé zde mají tedy nejmenší jistotu, zda a jaké minimum pohledávek se k nim dostane.

Co je ještě nového?

Dlužník může nově přerušit a prodloužit oddlužení. Vždy však pouze ze závažných důvodů. Přerušit lze na dobu až 1 roku, prodloužit lze o 6 měsíců. Oboje lze uplatnit pouze jednou.

Spolu s tím novela přidala další 2 typy pohledávek, u nichž je osvobození od jejich placení vyloučeno. Nově se jedná o závazky na výživném ze zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

(V této skupině nadále zůstávají z původního znění zákona také peněžité tresty, či jiné sankce, uložené dlužníku v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a rovněž pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti).

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka