Články | Nové podmínky oddlužení! Novela insolvenčního zákona je tu...

Nové podmínky oddlužení! Novela insolvenčního zákona je tu…

Nové podmínky oddlužení! Novela insolvenčního zákona je tu…

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Nové podmínky oddlužení! Novela insolvenčního zákona je tu…
25 srpna, 2019

Nové podmínky oddlužení! Novela insolvenčního zákona je tu...

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon) byl s účinností od 1.6.2019 novelizován. Novela č. 31/2019 Sb. značně rozšiřuje portfolio dlužníků, kteří dostanou možnost oddlužit se. Jaké změny jsou nejzásadnější?

Nejzásadnější změnou je zvýšení možnosti na oddlužení těch dlužníků, kterým před novelou z určitých důvodů nebylo vyhověno. Výrazná změna nastává v upravených podmínkách pro splnění oddlužení. To obecně vede k osvobození od povinnosti platit věřitelům pohledávky.

Původní podmínka oddlužení: během 5 let byl dlužník povinen splatit nezajištěným věřitelům minimálně 30% pohledávek. Věřitelé tedy měli jistotu, že i když soud usnesením osvobodí dlužníka od splacení dluhů v plné výši, minimálně 30% svých pohledávek vždy věřitelé získají.

Nové podmínky oddlužení – vždy musí oddlužení souviset se zpeněžením majetkové podstaty, a to buď přímo, nebo pomocí splátkového kalendáře.

a) oddlužení na základě splátkového kalendáře, kdy dlužník splatí své závazky věřitelům v plné výši (logicky je toto nejlepší stav),

b) oddlužení na základě splátkového kalendáře, kdy dlužník splatí své závazky v době 3 let od schválení oddlužení ve výši alespoň 60% jejich pohledávek (tento způsob oddlužení nachází uplatnění u těch dlužníků, které mají dostatečné příjmy – velmi často je využíváno primárně u dluhů s nižšími částkami),

c) oddlužení ve chvíli, kdy po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo oddlužení dlužníkovi zrušeno a dlužník vynaložil veškeré úsilí k celkovému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Spolu s touto velmi obecnou podmínkou je uvažováno, že za dostatečnou snahu se pokládá stav, kdy po dobu 5 let splatil dlužník alespoň 30% z každé pohledávky. U této varianty je čistě na posouzení soudem, zda dlužník opravdu vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat.

Jak je řešeno oddlužení starobních důchodců a invalidních osob?

U výše zmíněných dvou skupin se jedná o speciální režim. Ze sociálních důvodů může výše zmíněná varianta oddlužení c) nastat u těchto osob ne po 5 letech, ale již za 3 roky. Podmínkou je, že dlužníkům vznikl nárok na starobní, či invalidní důchod ještě před schválením oddlužení, a pokud tento nárok trvá po celou dobu oddlužení. Jednoduše řečeno – i pokud dlužníci zařazení do těchto dvou skupin nesplatí do 3 let alespoň 30% svých závazků, mohou být i přes to soudem osvobozeni od dalšího povinného splácení. Věřitelé zde mají tedy nejmenší jistotu, zda a jaké minimum pohledávek se k nim dostane.

Co je ještě nového?

Dlužník může nově přerušit a prodloužit oddlužení. Vždy však pouze ze závažných důvodů. Přerušit lze na dobu až 1 roku, prodloužit lze o 6 měsíců. Oboje lze uplatnit pouze jednou.

Spolu s tím novela přidala další 2 typy pohledávek, u nichž je osvobození od jejich placení vyloučeno. Nově se jedná o závazky na výživném ze zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

(V této skupině nadále zůstávají z původního znění zákona také peněžité tresty, či jiné sankce, uložené dlužníku v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a rovněž pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti).

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka