Články | Nemovitost v insolvenci

Nemovitost v insolvenci

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Nemovitost v insolvenci
26 října, 2020

Nemovitost v insolvenci

Důvodem insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy. Od exekuce se liší tím, že do insolvence se dostane dlužník pouze v případě, kdy je předlužený, tzn. že jeho celkové dluhy musí být vyšší, než je hodnota jeho majetku, má-li více věřitelů a není schopen splácet. Pokud tyto podmínky nesplňuje, nachází se dlužník „pouze“ v exekuci.

Návrh na insolvenci může podat dlužník samotný, nebo jej podávají věřitelé, a to ke krajskému soudu příslušnému dle trvalého bydliště dlužníka. Na základě návrhu některé z těchto stran soud posoudí, zda se dlužník opravdu nachází v úpadku. V případě, že ano, zahájí soud po přezkoumání podkladů insolvenční řízení a jmenuje insolvenčního správce.

Příklady podkladů, podává-li návrh dlužník:

  • seznam majetku,
  • seznam závazků,
  • seznam zaměstnanců,
  • listiny prokazující úpadek (i hrozící),
  • návrh na oddlužení, chcete-li, aby se vaše situace řešila oddlužením, atd.

Příklady podkladů, podává-li návrh věřitel:

  • listiny prokazující, že jste opravdu dlužníkovým věřitelem,
  • seznam pohledávek,
  • listiny prokazující vůli řešit situaci jiným způsobem a zavčasu,
  • ideálně i seznam dalších věřitelů a jejich pohledávek, atd…

Jak probíhá prodej nemovitosti v insolvenci?

Prodej nemovitosti v insolvenci zajišťuje insolvenční správce. Před zahájením prodeje nařídí insolvenční správce ocenění znaleckým posudkem. Způsob zpeněžení majetku dlužníka (tzn. zda proběhne prodej nemovitosti veřejnou dražbou, dle výkonu rozhodnutí, nebo mimo dražbu) probíhá pod dohledem a se souhlasem věřitelů, jejichž pohledávky jsou nemovitostí zajištěny (zástava, exekuce, atd.). Nemají-li věřitelé své pohledávky zajištěny, způsob zpeněžení podléhá souhlasu věřitelského orgánu (tj. věřitelský výbor, zástupce věřitelů, nebo soud). Insolvenční správce je tudíž při prodeji nemovitosti v insolvenci závislý na pokynech třetích stran, a to jak ve stanovení minimální ceny, tak i v tom, který zprostředkovatel bude danou nemovitost prodávat. Pokud je více zajištěných věřitelů, tak pokyny udává věřitel, který je zapsaný na listu vlastnictví jako první v pořadí. V případě insolvence dostává kupující nemovitost očištěnou od všech dluhů, tzn. bez zástav, bez exekucí, bez neuplatněných předkupních práv, apod. Dlužník je po uskutečnění prodeje v insolvenci povinen danou nemovitost do stanovené doby vyklidit a vystěhovat se.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka