Články | Jak prodat nemovitost, kterou vlastní nesvéprávná osoba?

Jak prodat nemovitost, kterou vlastní nesvéprávná osoba?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jak prodat nemovitost, kterou vlastní nesvéprávná osoba?
1 září, 2019

Jak prodat nemovitost, kterou vlastní nesvéprávná osoba?

Nesvéprávnost neznamená, že nesvéprávná osoba nemůže vlastnit majetek. Ať už se jedná o nezletilé dítě, starého člověka, či zdravotně (psychicky/duševně) postiženou osobu, které byla svéprávnost omezena, či úplně odňata, může tato osoba vlastnit nemovitost. S péčí o nesvéprávnou osobu souvisí často nemalé finanční náklady. A nejen finanční. Je zde zpravidla nutná i časová dotace rodinných příslušníků, kteří o nesvéprávného pečují, a v důsledku toho mnohdy nemohou částečně nebo vůbec vykonávat činnost, která je živí. S finančními i časovými potřebami nesvéprávných osob může pomoci právě prodej nemovitosti, kterou nesvéprávný vlastní. Co je důležité? Jak celý proces zvládnout?

V první řadě…

Ačkoli je nesvéprávná osoba nesvéprávná, majetek je její, a i zpeněžení majetku musí probíhat dle pravidel a vždy jen ku prospěchu opatrovaného (nesvéprávného). Finanční prostředky získané prodejem nemovitosti musí sloužit výhradně pro potřeby této osoby.

Vezmeme-li to popořadě, tak…

Do celého procesu vstupují tyto strany: opatrovaný (nesvéprávná osoba), opatrovník (soudem přidělená osoba - rozhoduje o opatrovaném), opatrovnický soud, kupující, a v určitých případech i kolizní opatrovník (většinou osoba ze správy sociálního zabezpečení stanovená soudem).

Jaký je postup?

V první řadě je nutné sepsat žádost na opatrovnický soud (žádost o souhlas s prodejem). Zpravidla ji podává opatrovník, který musí prodej majetku odůvodnit. Po souhlasném stanovisku je potřeba najít vhodného kupujícího. POZOR! – Musí být upozorněn na skutečnost, že časově nedokážete odhadnout, za jak dlouho bude mít nemovitost k dispozici. Dopředu nikdo neví, jak dlouho bude trvat, než soud vydá rozhodnutí, zda bude docházet k nutnosti doplňovat další dokumenty soudu, apod. Spolu s tím je zapotřebí nechat nemovitost ocenit. POZOR! – Musí být oceněna nikoli odhadcem nemovitostí, ale přímo soudním znalcem s tzv. „kulatým razítkem“. Prodejní cena by neměla být nižší, než cena uvedená v soudně znaleckém posudku. A pokud ji žádný kupující neakceptuje, musí se vždy soudu odůvodnit a doložit skutečnosti a argumenty, proč je nutné cenu snížit.

Máme-li kupujícího, doloží se opatrovnickému soudu podepsané smlouvy, soudně znalecký posudek na hodnotu nemovitosti, žádost o schválení převodu nemovitosti tomuto konkrétnímu kupujícímu (ideálně opět s odůvodněním, proč je nutné nemovitost nesvéprávného prodat).

Jak dlouho tento typ převodu trvá?

Doba převodu je velmi individuální. Záleží na rychlosti nejen soudu, ale také na rychlosti nalezení vhodného a ochotného kupujícího, což může trvat. V neposlední řadě délku procesu ovlivňuje i schopnost všechny kroky efektivně, správně a ve vhodnou dobu zkoordinovat.

Lze takovou koupi financovat hypotékou?

Lze. Nutností je upozornění kupujícího, že se jedná o nestandardní převod, je nutné seznámit s touto skutečností i banku, ve které je důležité vyjednat individuální podmínky čerpání úvěru. POZOR! – Soud musí vydat v tomto případě nejen souhlas s prodejem, ale také souhlas s umístěním zástavního práva.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka