Nové podmínky oddlužení! Novela insolvenčního zákona je tu…
Srpen 25, 2019
Cena obvyklá, tržní, nabídková, prodejní!
Září 8, 2019

Nesvéprávnost neznamená, že nesvéprávná osoba nemůže vlastnit majetek. Ať už se jedná o nezletilé dítě, starého člověka, či zdravotně (psychicky/duševně) postiženou osobu, které byla svéprávnost omezena, či úplně odňata, může tato osoba vlastnit nemovitost. S péčí o nesvéprávnou osobu souvisí často nemalé finanční náklady. A nejen finanční. Je zde zpravidla nutná i časová dotace rodinných příslušníků, kteří o nesvéprávného pečují, a v důsledku toho mnohdy nemohou částečně nebo vůbec vykonávat činnost, která je živí. S finančními i časovými potřebami nesvéprávných osob může pomoci právě prodej nemovitosti, kterou nesvéprávný vlastní. Co je důležité? Jak celý proces zvládnout?

V první řadě…

Ačkoli je nesvéprávná osoba nesvéprávná, majetek je její, a i zpeněžení majetku musí probíhat dle pravidel a vždy jen ku prospěchu opatrovaného (nesvéprávného). Finanční prostředky získané prodejem nemovitosti musí sloužit výhradně pro potřeby této osoby.

Vezmeme-li to popořadě, tak…

Do celého procesu vstupují tyto strany: opatrovaný (nesvéprávná osoba), opatrovník (soudem přidělená osoba – rozhoduje o opatrovaném), opatrovnický soud, kupující, a v určitých případech i kolizní opatrovník (většinou osoba ze správy sociálního zabezpečení stanovená soudem).

Jaký je postup?

V první řadě je nutné sepsat žádost na opatrovnický soud (žádost o souhlas s prodejem). Zpravidla ji podává opatrovník, který musí prodej majetku odůvodnit. Po souhlasném stanovisku je potřeba najít vhodného kupujícího. POZOR! – Musí být upozorněn na skutečnost, že časově nedokážete odhadnout, za jak dlouho bude mít nemovitost k dispozici. Dopředu nikdo neví, jak dlouho bude trvat, než soud vydá rozhodnutí, zda bude docházet k nutnosti doplňovat další dokumenty soudu, apod. Spolu s tím je zapotřebí nechat nemovitost ocenit. POZOR! – Musí být oceněna nikoli odhadcem nemovitostí, ale přímo soudním znalcem s tzv. „kulatým razítkem“. Prodejní cena by neměla být nižší, než cena uvedená v soudně znaleckém posudku. A pokud ji žádný kupující neakceptuje, musí se vždy soudu odůvodnit a doložit skutečnosti a argumenty, proč je nutné cenu snížit.

Máme-li kupujícího, doloží se opatrovnickému soudu podepsané smlouvy, soudně znalecký posudek na hodnotu nemovitosti, žádost o schválení převodu nemovitosti tomuto konkrétnímu kupujícímu (ideálně opět s odůvodněním, proč je nutné nemovitost nesvéprávného prodat).

Jak dlouho tento typ převodu trvá?

Doba převodu je velmi individuální. Záleží na rychlosti nejen soudu, ale také na rychlosti nalezení vhodného a ochotného kupujícího, což může trvat. V neposlední řadě délku procesu ovlivňuje i schopnost všechny kroky efektivně, správně a ve vhodnou dobu zkoordinovat.

Lze takovou koupi financovat hypotékou?

Lze. Nutností je upozornění kupujícího, že se jedná o nestandardní převod, je nutné seznámit s touto skutečností i banku, ve které je důležité vyjednat individuální podmínky čerpání úvěru. POZOR! – Soud musí vydat v tomto případě nejen souhlas s prodejem, ale také souhlas s umístěním zástavního práva.

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka