Články | Daň z nemovitých věcí - co, kdo, kdy

Daň z nemovitých věcí – co, kdo, kdy

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Daň z nemovitých věcí – co, kdo, kdy
23 února, 2023

Daně u nemovitých věcí - co, kdo, kdy

Daň z nemovitých věcí platí 1x ročně každý vlastník nemovitosti, která je v osobním vlastnictví. Hned na začátku můžeme vyloučit družstevní byty, neboť byť se jedná fyzicky o nemovitosti, z hlediska právní úpravy není družstevní byt bytem, ale družstevním podílem. I z hlediska daně z nemovitých věcí se tak jedná o podíl, nikoli o nemovitost. Daň z nemovitých věcí se tedy družstevních bytů vůbec netýká (neplatí se).

Vrátíme-li se však k nemovitostem v osobním vlastnictví, pak můžeme obecně říci, že se tato daň platí ze všech nemovitostí, ať už se jedná o byty, domy, pozemky, komerční prostory, garáže, apod. Přihlásit se k dani z nemovitých věcí je povinný každý vlastník, který se nově majitelem takové nemovitosti stane. Přihlášení probíhá prostřednictvím vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, které je nutné podat do 31.1. na finanční úřad. Pozor! Na místně příslušný finanční úřad dle nemovitosti, tzn. dle lokality, ve které se daná nemovitost nachází, nikoli dle trvalého bydliště vlastníka nemovitosti. V případě přechodu vlastnictví z původního vlastníka na nového je důležité vědět, do kdy je plátcem daně původní vlastník a od kdy vlastník nový. Daň z nemovitých věcí se hradí vždy na 1 rok dopředu. Pokud během roku majitel nemovitosti prodá svou nemovitou věci, je povinen se do 31.1. u místně příslušného finančního úřadu od daně z nemovitých věcí odhlásit. Kupující se naopak musí do 31.1. k dani přihlásit. Jak je to ve chvíli, kdy se nemovitost prodává, respektive převádí na přelomu roku? Pokud byl návrh na vklad vlastnického práva podán na katastrální úřad a nebylo-li do 31.12. téhož roku o něm rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání až do třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad do katastru nemovitostí zapsán.

Termíny pro úhradu daně se liší pro některé osoby. Jsou jimi poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 31.8. a do 30.11. zdaňovacího období. Ostatní poplatníci daně mají povinnost uhradit daň do 31.5. a do 30.11.

Druhý termín úhrady slouží pouze pro případy, kdy daň přesáhne částku 5.000,- Kč.  V takových případech mohou poplatníci platbu rozdělit na dvě části. Jestli-že daň nepřesáhne hranici 5.000,- Kč, pak jsou všichni poplatníci povinni uhradit daň v prvním termínu.

Samotný výpočet daně není jednotný, neboť se liší koeficienty dle lokalit. Pro výpočet slouží přímo zákon o dani z nemovitých věcí, nicméně já osobně doporučuji navštívit webové stránky ministerstva financí a pro podání daňového přiznání, tzn.i pro výpočet daně, využít elektronický formulář. Je velmi intuitivní s vysvětlivkami a návodem, a jeho hlavní výhoda tkví v automatickém vypočítávání částek po dosazení správných koeficientů. Koeficienty pro danou lokalitu je ideální zjistit přes finanční úřad. Tím zamezíte chybovosti a uvedení nesprávných informací.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT