Řeším pozemek – ŘEŠÍM NEMOVITOST

1. Příprava na koupi pozemku

Před koupí pozemku je potřeba se zamyslet nad tím, co má prioritu. Zda je důležitější lokalita (na úkor toho, že si v daném místě třeba nebudete moci postavit dům přesně podle Vašich představ), nebo zda je důležitější možnost postavit si přesně to, co jste si vysnili (na úkor lokality). Proč se bavíme o prioritách? Celkem často se stává, že když kupující narazí na pozemek, který jim vyhovuje velikostí, lokalitou, apod., nelze na něm postavit přesně to, co si představují.

2. Ověřte si právní stav!

Dále, před rezervací pozemku, prověřte právní stav nemovitosti. V listu vlastnictví zjistíte, zda a případně jaká věcná břemena pozemek má. Důležité je zjistit, co konkrétní věcná břemena znamenají (věcné břemeno) .

3. Proč je důležité seznámení s územním plánem?

Při výběru pozemku je důležité sledovat a zjišťovat nejen dopravní dostupnost a občanskou vybavenost, ale především je nutné seznámit se s územním plánem příslušné obce. Územní plán určuje, co lze na daném pozemku postavit. Jaké parametry má stavba mít (maximální výška objektu, počet podlaží, maximální zastavěná plocha, atd.) a k jakému účelu má sloužit (k bydlení, rekreaci, apod.). Pokud Vám nedá tyto informace k dispozici prodávající, či realitní zprostředkovatel, územní plán získáte od obce. V současné době má většina obcí územní plán volně ke stažení na svých webových stránkách. V územním plánu naleznete výrokovou část (požadavky a podmínky rozvoje území jsou stanovené v textové části a vymezené jsou graficky ve výkresech) a odůvodnění (odůvodnění řešení, východiska řešení, podklady apod., které mají rovněž textovou a grafickou část). Územní plán se obvykle reviduje po 5 letech. Důležité je sledovat jeho datum platnosti. Vyhnete se tak nepříjemné situaci, kdy před vydáním nového územního plánu koupíte pozemek s vědomím, že stavba, kterou zde plánujete postavit, splňuje pouze podmínky současně platného územního plánu. Bohužel však než stihnete stavbu dokončit, vejde v platnost nový územní plán, ve kterém mohou být zásadní změny pro místní výstavbu. Je-li nabízen pozemek jako stavební, pro jistotu si ověřte tuto informaci v územním plánu.

4. Na co si dát ještě pozor?

Neméně důležitým bodem je vlastnictví přístupové cesty k pozemku a zjištění všech inženýrských sítí, které se v blízkosti pozemku nacházejí. Nezjištění těchto informací se mohou kupujícímu v budoucnu velmi vymstít. Jak tedy na to? Informace o správcích, respektive provozovatelích sítí by měl sdělit pověřený pracovník příslušného stavebního úřadu. Bohužel se stává to, že komplexní přehled o provozovaných sítích v dané lokalitě nejsou známy ani stavebnímu úřadu. V tom případě je další možností portál MAWIS (https://cz.mawis.eu/) provozovaný především pro tyto účely. Po získání placeného přístupu a po vymezení zájmového území se dostanete do sekce, kde zjistíte jednotlivé správce sítí. Přes tuto aplikaci pak lze jednotlivé správce obeslat a zažádat o vyjádření k existenci sítí, alternativně pak lze jednotlivé správce zkontaktovat separátně. Pro menší obce platí navíc pravidlo, že dobrý starosta ví nejvíc informací. Proto zjišťujte co možná nejvíc informací. Předejdete tak nepříjemným situacím, kdy se dozvíte až při vyřizování stavebního povolení, že Váš pozemek leží např. v ochranném pásmu železničního koridoru, či např. vysokotlakého vedení plynu apod. Navíc většina těchto vyjádření platí rok od vystavení, což se dá krásně využít pro dokladovou část dokumentace k žádosti o stavební povolení.

Zároveň doporučuji důsledně prověřit, kam je přivedena (do jaké vzdálenosti k pozemku, či přímo na jeho hranici) elektřina, voda, plyn, kanalizace, apod. Případně, pokud některá ze základních inženýrských sítí chybí, zajímejte se o to, jak daleko se nachází nejbližší místo k připojení.

Na úplný závěr doporučuji znát i informaci, zda se k současné kanalizaci (např. z důvodu naplnění stávající kapacity) můžete vůbec připojit. Tento problém se týká především menších obcí, které zažívají „boom“ v podobě nové výstavby rodinných domů, kde nestihly zkapacitnit místní čističku odpadních vod.

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka