Řeším věcné břemeno – ŘEŠÍM NEMOVITOST

Řeším věcné břemeno

Věcné břemeno je věcným právem. Má vždy dvě strany – oprávněného a povinného. Povinný je vlastník věci, který musí ve prospěch oprávněného něco dát, konat, trpět či se něčeho zdržet. Oprávněný má právo využít určitou část užitné hodnoty cizí věci (věci vlastníka).

Budeme-li se věnovat pouze věcným břemenům vztahujícím se k nemovitosti (existují totiž věcná břemena i na věci movité), jakékoli věcné břemeno nalezneme opět v listu vlastnictví v části „C“ konkrétní nemovitosti. Jako kupující se proto nespokojte pouze s náhledem do katastru nemovitostí, kde vidíte pouze, že tam „nějaké“ věcné břemeno existuje, ale chtějte vidět kompletní list vlastnictví. V něm je detailněji rozepsáno, o jaké věcné břemeno se jedná. Jsou věcná břemena, která jsou běžná a vlastníka nemovitosti (současného i budoucího) nijak neomezují a nebudou omezovat – např. v bytových domech je běžným věcným břemenem např. povinnost zpřístupnit v případě potřeby trafostanici od dodavatelů energií, která je umístěná ve sklepních prostorech domu apod. Oproti tomu např. věcné břemeno dožití je z těch věcných břemen, které omezují jak současného majitele, tak i budoucího vlastníka po převodu nemovitosti.

Dle občanského zákoníku rozlišujeme dvě základní skupiny věcných břemen. Věcná břemena služebnosti a reálná břemena. Podstatou služebnosti je pasivita vlastníka nemovitosti = musí něco strpět (např. chůzi souseda přes vlastní pozemek), nebo se něčeho zdržet (např. nestavět na vlastním pozemku nic nad určitou výšku). V případě reálného břemene musí vlastník nemovitosti něco dávat nebo něco vykonat.


Jak věcná břemena vznikají?

 • Písemnou smlouvou,
 • na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví,
 • schválenou dohodou dědiců,
 • rozhodnutím příslušného orgánu,
 • ze zákona,
 • právo odpovídající věcnému břemenu lze nabýt také výkonem práva (vydržením).

Jaké je základní dělení věcných břemen?

 1. Dle oprávněného subjektu:
  • in rem = oprávněný je vždy vlastník věci (nemovitosti), věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele,
  • in personam = oprávněný subjekt je konkrétní osoba (fyzická nebo právnická) a břemeno je vztaženo pouze k němu, smrtí (nebo zánikem) subjektu zaniká i břemeno.
 2. Dle obsahu:
  • břemena s povinností konat (povinný subjekt poskytuje určité plnění – např. naturální dávky),
  • břemena s povinností zdržet se (např. povinnost zdržet se výstavby plotu nad určitou výšku),
  • břemena s povinností trpět (právo průchodu, průjezdu, čerpání vody).
 3. Dle času:
  • trvající navždy,
  • na určitou dobu,
  • na neurčitou dobu,
  • na zbývající dobu života určité osoby.
 4. Z hlediska užitku:
  • užitek, který přinášejí oprávněnému,
  • závada na nemovitosti povinného.

Níže je uveden přehled a význam nejčastěji se vyskytujících věcných břemen.


VĚCNÉ BŘEMENO VÝZNAM
Služebnost stezky Právo chodit po stezce.
Služebnost průhonu Právo hnát přes pozemek zvířata včetně umožnění jízdy jinými, než motorovými vozidly.
Služebnost cesty Právo jezdit přes pozemek jakýmikoli vozidly.
Služebnost inženýrské sítě Právo na pozemku vybudovat nebo přes pozemek vést vodovodní, kanalizační, energetické či jiné vedení, provozovat je a udržovat.
Opora cizí stavby Postavíte-li si dům na hranici pozemku, je možné si se sousedem domluvit, že soused si svůj dům o ten váš opře, a vy danou opěrnou zeď budete povinni udržovat tak, aby jeho dům nespadl.
Služebnost okapu Jedná se o dohodu se sousedem, že na jeho pozemku bude končit Váš okap.
Právo na svod dešťové vody Jedná se o právo odvádění dešťové vody na sousedův pozemek.
Právo na vodu Máte-li např. společnou studnu se sousedem a studna je na jeho pozemku, máte k ní zajištěn i přístup.
Právo pastvy Vztahuje se na každý druh hospodářských zvířat vyjma prasat a drůbeže a nadměrně znečištěných zvířat.
Služebnost bytu Právo konkrétní osoby doživotně, či na dohodnutou dobu v nemovitosti bydlet.
Předkupní právo Oprávněná osoba může požadovat, aby při prodeji nemovitosti byla věc přednostně nabídnuta ke koupi jí.
Zástavní právo Slouží k zajištění dluhu, kdy majitel nemovitosti nezvládne řádně a včas splácet.
Zákaz zcizení a zatížení Bez souhlasu věřitele nelze nemovitost převést (zcizit) a zřídit další zástavní právo/předkupní právo, apod. (zatížit).
Doživotní užívání Právo na doživotní bydlení v nemovitosti.
 
KONTAKT