Řeším vybourání otvoru ve stěně – ŘEŠÍM NEMOVITOST

Řeším vybourání otvoru ve stěně

Nejdříve si řekněme, jak na tuto problematiku pohlíží zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Odpovědi lze nalézt v příslušných §103 - §113. Pro další výklad je důležité se odkázat přímo na §103, odstavec (1), písmeno d): „stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou“, nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení.

A teď tedy k výkladu, jak to vlastně je. Dle stavebního zákona, pokud se rozhodnete bourat nenosné příčky, bourat bytové jádro, či rekonstruovat rozvody (voda, kanalizace, elektrika, plyn, topení), nevzniká vám žádná povinnost cokoli hlásit stavebnímu úřadu. Nebudete-li měnit vzhled stavby, nebudete-li zasahovat do nosných konstrukcí (což by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, či mít dopad na požární bezpečnost stavby) a není-li vaše nemovitost kulturní památkou, nemusíte skutečně nic stavebnímu úřadu nahlašovat.

Pozn.: Jak zjistit, že rekonstruovaná nemovitost je kulturní památkou? Tuto informaci lze jednoduše zjistit z nahlížení do katastru nemovitostí. Po vyhledání příslušné nemovitosti najdete tuto informaci v sekci nazvané „Způsob ochrany nemovitosti“. Tato informace je pak uvedena přímo na LV (listu vlastnictví) v části „B“ pod způsobem ochrany.

Ve všech ostatních případech, tj. především zasahujete-li do nosných konstrukcí, máte povinnost řešit stavební povolení. Je potřeba připustit, že zákon definuje tuto problematiku správně, neboť neodborným zásahem do nosné konstrukce se může stát cokoli, a především nenávratně se statikou, či stabilitou stavby. Navíc nosné stěny mohou dělit i jednotlivé požární úseky, z čehož vyplývá i nutnost řešit dopad na požární bezpečnost stavby.

Pokud si i přes tento výklad nebudete jisti, či máte pochyby, doporučuji zajít na příslušný stavební úřad a zjistit jejich náhled na celou situaci. Zde je však nutné počítat s jedním významným „ALE“. Stavební úřady zpravidla mají různý pohled na výklad stavebního zákona. Často se úřad od úřadu liší, kdy bude ona stavba řešena jako stavební povolení a kdy postačí ohlášení. Zpravidla se však děje to, že po vás bude stavební úřad chtít alespoň ohlášení, a to i v případě, že to zákonem není vyžadováno. Zvažte proto sami, zda je dobré jít pro informace na stavební úřad. Nerad bych tímto poukazoval na nekompetentnost úředníků, protože vše je především o lidech, nicméně toto doporučení vzniká především na základě četných zkušeností s úřady.

Pokud se z administrativní roviny přehoupneme do roviny praktické, zůstává před vámi problém s identifikací nosné/nenosné stěny (příčky). Se samotnou identifikací stěn a povolení rozsahu bouracích prací vám pomůže pouze statik. Lze se setkat s případem, kdy příčky jsou umístěny ve všech nadzemních podlažích nad sebou a v celkovém kontextu přispívají např. k prostorové tuhosti, či jsou např. přitíženy průhybem stropních konstrukcí od vyšších podlaží. Omezujícím parametrem mohou být i již dříve provedené stavební úpravy o jednu úroveň podlaží nad/pod vaším bytem (nevíte, zda již někdo a především jak rozsáhlou rekonstrukci dělal). Variant může být mnoho, obecně však platí, že pouze statik vám řekne na základě prohlídky skutečného stavu konstrukce a výpočtů, co si smíte a nesmíte při rekonstrukci dovolit.

V tomto ohledu je důležité upozornit především na nebojácný přístup některých majitelů, či přizvaných zedníků apod. Je třeba si uvědomit, že např. u panelových soustav je matoucí tloušťka stěn, přičemž nosnou funkci může mít většina z nich. V česku existuje 67 variant panelových soustav, respektive jejich variant a doposud neexistuje žádná databáze, která by přesně popisovala danou soustavu. Navíc si ještě jednou připomeňme, že je nutné prohlídnout podlaží pod i nad, zda někdo již před vámi a klidně i „na černo“ neprovedl neodborný zásah do konstrukce. Objekt může s menšími trhlinami a jinými projevy fungovat, nicméně další zásah již nemusí snést.

Proto, pokud se nebude jednat vysloveně o umakartové jádro, či lehkou příčku (dřevěnou, sádrokartonovou), doporučuji vyhledat raději statika.

 
KONTAKT