Řeším stavební povolení a ohlášku – ŘEŠÍM NEMOVITOST

Řeším stavební povolení a ohlášku

Jaký je vlastně rozdíl mezi stavebním povolením a ohláškou? A kdy se nemusí řešit vůbec nic? Problematiku řeší zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Odpovědi lze nalézt v příslušných §103 - §113.

Nejprve tedy k samotnému rozdílu obou typů řízení. Ohlášení je de-facto zjednodušená verze stavebního povolení, která je určená především pro novostavby malých rodinných domů. Bonusem je zpravidla i rychlost vyřízení. Oproti tomu je stavební povolení spíše pro stavby většího rozsahu, ale třeba i v případě rekonstrukce bytu, kdy se provádí stavební úpravy, kterými se zasahuje do nosných konstrukcí objektu, mění se vzhled stavby či její způsob užívání.


Kdy není potřeba na stavební úřad vůbec chodit?

U novostaveb se nejčastěji jedná o:

 • opěrné zdi do výšky 1,0m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi, ani s veřejným prostranstvím,
 • skleníky do 40m2 plochy a výšky 5,0m, které musí být umístěny ve větší vzdálenosti než 2,0m od hranice pozemku,
 • stavba u rodinného, či rekreačního domu, která má zastavěnou plochu max. 25m2, jedno nadzemní podlaží, o výšce max. 5,0m a podsklepená do hloubky max. 3,0m; stavba v tomto případě musí souviset s užíváním domu, nesmí se užívat pro podnikání a nesmí se v ní skladovat hořlaviny a výbušniny; i zde je požadavek na minimální odstup 2,0m od hranice pozemku; po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu,
 • stavby pro zemědělství s max. jedním nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m výšky, nepodsklepené, neslouží-li pro ustájení zvířat či chovatelství a pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv),
 • stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem max. do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla,
 • bazén do 40m2 plochy, u rodinného, či rekreačního domu, který splňuje polohu s minimálně 2,0m odstupem od hranice pozemku,
 • výměna vedení technické infrastruktury, nemění-li se trasa,
 • reklamní a informační zařízení,
 • oplocení.

V případě úprav domu, či bytu se jedná nejčastěji o:

 • stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Kdy je požadováno ohlášení?

 • U staveb pro bydlení a rekreaci do 150m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky max. 3,0m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
 • U změny staveb, kdy se nepřekročí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby RD).
 • U stavebních úprav sloužících pro změnu užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.
 • U opěrných zdí do výšky 1,0m, které hraniční s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.

Kdy je požadováno stavební povolení?

 • U staveb a stavebních úprav, kde nedostačuje ohlášení (např. u novostaveb se zastavěnou plochou nad 150m2).
 • U případů, kdy se zasahuje do nosných konstrukcí (např. rekonstrukce bytu, při které se zasahuje do nosných stěn).

Pokud si i přes tento výklad nebudete jisti, či máte pochyby, doporučuji zajít na příslušný stavební úřad a zjistit požadavky pro váš konkrétní případ. Zde je však nutné počítat s jedním významným „ALE“. Stavební úřady zpravidla mají různý pohled na výklad stavebního zákona. Často se úřad od úřadu liší, kdy bude ona stavba řešena jako stavební povolení a kdy postačí ohlášení. Zpravidla se však děje to, že po vás bude stavební úřad chtít alespoň ohlášení, a to i v případě, že to zákonem není vyžadováno. Zvažte proto sami, zda je dobré jít pro informace na stavební úřad. Nerad bych tímto poukazoval na nekompetentnost úředníků, protože vše je především o lidech, nicméně toto doporučení vzniká především na základě četných zkušeností s úřady.

 
KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka